Accessibility Tools

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหมู่เรียนละ 1 คน

                   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหมู่เรียนละ 1 คน ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา