Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม 2564 30 ธันวาคม 2563 1201
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 09 ธันวาคม 2563 1073
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 09 ธันวาคม 2563 11045
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 30 พฤศจิกายน 2563 1008
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 5(รหัส 59) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 27 พฤศจิกายน 2563 1186
กำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ภาคปกติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 (รหัส 63,62,61,60) 27 พฤศจิกายน 2563 955
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่1) 17 พฤศจิกายน 2563 954
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 02 พฤศจิกายน 2563 1115
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16 ตุลาคม 2563 948
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14 ตุลาคม 2563 903