Accessibility Tools

กำหนดการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563


                     เพื่อให้การชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

รายละเอียด  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย