Accessibility Tools

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


                     เพื่อให้กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                     อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 1 และข้อ 3(7) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำณฑิตวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

รายละเอียด  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย