Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564


                     ตามที่ได้ประกาศการสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 24 ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
                     กองพัฒนานักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มีคุณสมบัติครบตามประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา