Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา มาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น
                     เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มีระยะเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ และหาเสียง จึงขอเลื่อนกำหนดวันลงคะแนน เป็นวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด
   
   

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา