Accessibility Tools

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

                     ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ดำเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

รายละเอียด  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์