Accessibility Tools

ประกาศการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะกรรมการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เรื่อง การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                     เพื่อให้การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขา การสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครรั้งที่ 2) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ทำมาตราฐานกลางและกำหนดระยะเวลาการสอบ ดังนี้

รายละเอียด

   ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ