Accessibility Tools

รายชื่อรับสัญญากู้ยืมเงินฯ รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

                     นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ส่งตัวแทนหมู่เรียนติดต่อรับสัญญากู้ยืมเงินฯ ประจำปีการศึกษา 2563 คืน ได้ที่ห้อง กยศ. กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-12 มีนาคม 2564

รายละเอียด  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา