Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
PR ON TOUR EP.3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 มิถุนายน 2564 925
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมรภ.หมู่บ้านจอมบึง ติด 1 ใน 60 ผ่านเข้ารอบโครงการ Thailand Pavilion Ambassadorงาน World Expo 2020 07 มิถุนายน 2564 1088
PR ON TOUR EP.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 มิถุนายน 2564 921
ประชาสัมพันธ์ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีศูนย์ให้คำปรึกษา ณ สำนักงานหอพัก 01 มิถุนายน 2564 935
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลื่อนวันเปิดภาคเรียน จากกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 31 พฤษภาคม 2564 1685
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 27 พฤษภาคม 2564 4107
PR ON TOUR EP.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พฤษภาคม 2564 1094
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการช่วยค้นคว้าบทความวิจับ บทความวิชาการ และยืมวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 20 พฤษภาคม 2564 865
แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 18 พฤษภาคม 2564 1837
กำหนดการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 17 พฤษภาคม 2564 960