Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายเวลาและปรับกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 12 กรกฎาคม 2564 940
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฟรี 07 กรกฎาคม 2564 1234
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโออบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 28 มิถุนายน 2564 1136
มาตรการ/แนวปฏิบัติของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกํากับดูแลและป้องกนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มิถุนายน 2564 1258
สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบ E-Book การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams 20 มิถุนายน 2564 1084
PR ON TOUR EP.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มิถุนายน 2564 1043
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 14 มิถุนายน 2564 1264
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09 มิถุนายน 2564 3795
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ร่วมส่งผลงานภาพวาดและผ่านการคัดเลือกภาพวาดพฤกษศาสตร์ The Margaret Flockton Award 2021 08 มิถุนายน 2564 1123
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำประจำปีการศึกษา 2564 ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07 มิถุนายน 2564 891