Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ฝ่ายงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการแก่สมาชิกที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ 09 สิงหาคม 2564 1584
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 03 สิงหาคม 2564 6361
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการเข้าใช้บริการและปรับรูปแบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 03 สิงหาคม 2564 1920
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) 03 สิงหาคม 2564 7180
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 30 กรกฎาคม 2564 5725
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการให้บริการแบบ On-site 30 กรกฎาคม 2564 922
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Ranking Web Of Universities 27 กรกฎาคม 2564 1284
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 20 กรกฎาคม 2564 3553
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Digital Content MCRU Award 2021 20 กรกฎาคม 2564 1210
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 14 กรกฎาคม 2564 945