Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 28 เมษายน 2564 1653
รับสมัครนักศึกษาMCRU มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ 27 เมษายน 2564 1087
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต​คอรัปชั่น​ 27 เมษายน 2564 1324
ขอเชิญรับชมกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 24 เมษายน 2564 874
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับยื่นขอจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 23 เมษายน 2564 5460
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 22 เมษายน 2564 1039
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม"ยืมมาก ลุ้นมาก" ในรูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ 22 เมษายน 2564 1445
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 22 เมษายน 2564 2147
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 21 เมษายน 2564 1564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 20 เมษายน 2564 1587