Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 19 เมษายน 2564 3975
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2564 19 เมษายน 2564 1097
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 เมษายน 2564 1386
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูล การทำงาน ของศิษย์เก่า 07 เมษายน 2564 938
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 05 เมษายน 2564 816
ขอแสดงความยินดีทีมวิศวกรสังคม MCRU รุ่น 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดคลิปสั้น "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 01 เมษายน 2564 1223
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 31 มีนาคม 2564 1350
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2564 1190
ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 29 มีนาคม 2564 1655
ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 23 มีนาคม 2564 1150