Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 21 กุมภาพันธ์ 2566 2915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 2817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน 20 กุมภาพันธ์ 2566 2825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 02 กุมภาพันธ์ 2566 2823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง 01 กุมภาพันธ์ 2566 2792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง) จํานวน 1 ชุด 20 มกราคม 2566 2942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 18 มกราคม 2566 2851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 25เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 14 เครื่อง รวม 2 รายการ 13 มกราคม 2566 1929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 11 มกราคม 2566 2876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน 06 มกราคม 2566 3002