Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้อง ประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้อง ประชุมฉัตรฟ้า จํานวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม กาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น 

                 ครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน รายการ จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูเอโอ จํากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ