Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด 23 กุมภาพันธ์ 2565 2547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า 01 มกราคม 2565 2199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 25 จอ 24 ธันวาคม 2564 2146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ 13 ธันวาคม 2564 2162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง bright field และ dark field ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง 03 ธันวาคม 2564 2168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 พฤศจิกายน 2564 1801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 03 พฤศจิกายน 2564 1838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 3) 20 กันยายน 2564 2014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 18 สิงหาคม 2564 2046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๒) 23 มิถุนายน 2564 1960