Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 16 มิถุนายน 2565 2677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จํานวน 8 รายการ 03 พฤษภาคม 2565 2875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 งาน 21 เมษายน 2565 3014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 140 เครื่อง 21 มีนาคม 2565 3438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง 17 มีนาคม 2565 3018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาที) 09 มีนาคม 2565 2597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด 23 กุมภาพันธ์ 2565 2649
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า 01 มกราคม 2565 2286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 25 จอ 24 ธันวาคม 2564 2236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ 13 ธันวาคม 2564 2252