Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

                  อ้างถึงหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕./๒๘๔๐๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของกิจการร่วมค้า บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๒ จํากัด ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้มหาวิทยาลัยฯ กลับไปดําเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอ ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ .. ๒๕๖๐ 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ