Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 28 เมษายน 2566 1571
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลข่าสาร 19 เมษายน 2566 1223
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนมีนาคม 2566 11 เมษายน 2566 1715
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 41 10 เมษายน 2566 1742
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) 10 เมษายน 2566 1075
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566 10 เมษายน 2566 1519
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) 05 เมษายน 2566 1071
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 40 25 มีนาคม 2566 1524
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566” 23 มีนาคม 2566 1404
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ BOOKDOSE PATH 17 มีนาคม 2566 2683