ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ 05 มีนาคม 2564 119
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ เครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อับโหลด โพสต์ แชร์ เสรีภาพที่ทำได้ ภายใต้กฎหมายหมิ่นประมาท 05 มีนาคม 2564 59
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 05 มีนาคม 2564 61
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentorring "การวิจัยชั้นเรียน ระยะที่ 2 การเขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย" 05 มีนาคม 2564 74
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 02 มีนาคม 2564 72
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 01 มีนาคม 2564 139
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการห้องสมุดและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" 24 กุมภาพันธ์ 2564 82
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2564 120
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนหนองตาเนิด 23 กุมภาพันธ์ 2564 59
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านวังปลา 23 กุมภาพันธ์ 2564 71