ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Office 22 กุมภาพันธ์ 2564 93
ทีมวิศวกรสังคม มรภ.หมู่บ้านจอมบึงลงพื้นที่ตลาดโอ๊ะป่อย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2564 80
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 78
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการให้ความรู้ด้านเทคนิคการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานให้กับคณะทำงาน 19 กุมภาพันธ์ 2564 83
ศูนย์สหกิจศึกษามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2564 62
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปรับจิตคิดบวกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 18 กุมภาพันธ์ 2564 62
โครงการสหกิจศึกษาดำเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2564 79
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone 10 กุมภาพันธ์ 2564 63
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)" 10 กุมภาพันธ์ 2564 97
โครงการสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2564 58