Accessibility Tools

สำนักงานอธิการบดีประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 5 ปี ชูนโยบายสติในองค์กรและคุณธรรมความโปร่งใสป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและองค์กร

      วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมไมด้า เดอะซี  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ซึ่งก่อนประชุมได้นำสติมาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ พร้อมเน้นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ที่หน่วยงานได้รับมอบนโยบายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร