ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแปรรูปสมุนไพรฟ้าทลายโจร พร้อมนำกลับคืนสู่ชุมชนดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 03 สิงหาคม 2564 21
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติ ออนไลน์ 03 สิงหาคม 2564 16
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ICDL Digital Challenge 2021 02 สิงหาคม 2564 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 11 28 มิถุนายน 2564 46
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและการทำบัตรนักศึกษาชั้นปี 1 28 มิถุนายน 2564 42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 28 มิถุนายน 2564 41
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ในกับกลุ่มผู้สนใจสร้างอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้พิเศษ 25 มิถุนายน 2564 38
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง อบรมเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการศิษย์เก่าในสถานการณ์โควิด 19 23 มิถุนายน 2564 43
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 22 มิถุนายน 2564 51
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล “ ปั้นเกษตรกรSME สู่ธุรกิจดิจิทัล” 15 มิถุนายน 2564 51