ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชาวบ้านเตาปูน เพื่อดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 ตอบโจทย์การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2564 2
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ 06 พฤษภาคม 2564 16
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์ 05 พฤษภาคม 2564 23
กองพัฒนานักศึกษาประชุมงานหอพักและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในหอพัก 05 พฤษภาคม 2564 10
การส่งมอบงานกองพัฒนานักศึกษา 05 พฤษภาคม 2564 12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การออกแบบสื่อออนไลน์ เพื่อการเรียน การสอนแบบ Active Learning" 03 พฤษภาคม 2564 15
ทีมงานคณะกรรมการระบบช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาประชุมออนไลน์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 30 เมษายน 2564 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเปิดพิธีงานนิทรรศการศิลปะ World of art ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา 09 เมษายน 2564 59
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 07 เมษายน 2564 56
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 02 เมษายน 2564 65