ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 07 มิถุนายน 2564 19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 07 มิถุนายน 2564 19
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหา Covid -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07 มิถุนายน 2564 20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Google Training all – in – 0ne ส่งเสริมพัฒนาความรู้สื่อเทคโนโลยีสู่อาจารย์และบุคลากร ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 02 มิถุนายน 2564 28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 28 พฤษภาคม 2564 32
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน บพท. 28 พฤษภาคม 2564 26
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ U2T สู้ภัย COVID กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปร์ยล้างมือฯ เพื่อส่งเสริมป้องกันสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ตำบลรางบัว 28 พฤษภาคม 2564 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ U2T สู้ภัย COVID กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปร์ยล้างมือฯ เพื่อส่งเสริมป้องกันสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ตำบลแก้มอ้น 28 พฤษภาคม 2564 31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเจล สเปรย์ฆ่าเชื้อไปมอบให้กับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ในตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง 28 พฤษภาคม 2564 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีม U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเตาปูน จัดกิจกรรมสัปดาห์ COVID-WEEK รณรงค์ป้องกันโควิด 19 27 พฤษภาคม 2564 36