Accessibility Tools

โครงการการพัฒนาเครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชน(Development of a Screw Extruder for Pineapple Pulp Separation Machine in Community)

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สุเมธ  ลิปิโรจนพงศ์, อาจารย์ ดร. ครองศักดา  ภัคธนกนก ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมนักศึกษาโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตณ์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการกิจกรรมโครงการสัมมนาถอดองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาเครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ถอดองค์ความรู้ในการกระบวนการพัฒนาเครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชน และทดลองใช้เครื่องต้นแบบ สำหรับนำไปพัฒนาต่อไป ให้แก่ชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

        โดยนายประกิจ พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายศักร์ดินา หลวงอี่ และนางสาวน้อย  คชสิทธิ์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชนจะทำให้ชุมชนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องของตลาดที่มากขึ้น และลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ

  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง