Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาต้นแบบร้านขายยาสมุนไพรแบบบูรณาการ ศูนย์โรบินสันราชบุรี 23 พฤษภาคม 2567 24
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SWOT สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมปรับโฉมใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการในพื้นที่ 23 พฤษภาคม 2567 31
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯประจำปีการศึกษา 2567 21 พฤษภาคม 2567 38
กีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 21 พฤษภาคม 2567 33
รางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข ประจำปี พ.ศ. 2566 14 พฤษภาคม 2567 773
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี ตามแผนโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร มร.มจ.-มจธ.ราชบุรี 07 พฤษภาคม 2567 809
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 07 พฤษภาคม 2567 821
โครงการการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 30 เมษายน 2567 854
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 29 เมษายน 2567 849
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับพัฒนาแผนการจัดการศึกษา สร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 29 เมษายน 2567 847