Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 1/2567 15 มกราคม 2567 404
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับมอบเงินทุนสนันสนุนการศึกษา กับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีจิตอา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนการศึกษา ภายใต้โครงการMCRU Smart University 15 มกราคม 2567 459
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับมอบหนังสือภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2566 15 มกราคม 2567 474
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2567 15 มกราคม 2567 462
ประชุมคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 มกราคม 2567 481
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะย่อยสลายได้จากใบสับปะรด 12 มกราคม 2567 428
โครงการ “อบรมแนวทางการเป็นช่างภาพอาชีพงานจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37” 10 มกราคม 2567 385
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 05 มกราคม 2567 468
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" 05 มกราคม 2567 368
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณค่าทางสังคม 05 มกราคม 2567 398