Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ครั้งที่ 2/2567 11 มีนาคม 2567 886
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08 มีนาคม 2567 223
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ด้วย Soft Power" เนื่องในโอกาสครบ 70 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย 07 มีนาคม 2567 159
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบรางวัล Best Presentation Award / Best Poster Presentation และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 04 มีนาคม 2567 156
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 04 มีนาคม 2567 175
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนาภูมิปญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ด้วย Soft Power" 02 มีนาคม 2567 851
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2567 148
โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ 29 กุมภาพันธ์ 2567 180
พิธีแห่ถ้วยพระราชทานการแข่งขันชกมวยไทย โครงการต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 242
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิต และเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 180