Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รองอธิการบดีและหัวหน้างานบริหารบุคคลร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ" และได้รับมอบเกียรติบัตร มหาวิทยาลัยต้นแบบจิตวิทยาสติ 05 เมษายน 2567 880
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2567 05 เมษายน 2567 895
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างงานศิลปะ สร้างการเรียนรู้สู้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สนองแนวพระราชดำริ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 เมษายน 2567 890
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2567 03 เมษายน 2567 934
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา โครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย ครั้งที่ 2 03 เมษายน 2567 863
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก 03 เมษายน 2567 917
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ที่โรงเรียนสาธิตฯ 03 เมษายน 2567 861
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02 เมษายน 2567 943
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 3/2567 25 มีนาคม 2567 917
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬาลีลาศรอบชิงชนะเลิศ ประเภท Standard Junior II การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์” 25 มีนาคม 2567 887