Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” 25 มีนาคม 2567 893
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) และศูนย์คอมมานด์ ประมวลการสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" 21 มีนาคม 2567 861
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" 20 มีนาคม 2567 867
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมศูนย์คอมมานด์ ในการเตรียมความพร้อมการประมวลสรุปผลและการรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " และศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) 20 มีนาคม 2567 896
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ( press center ) และศูนย์คอมมานด์ เพื่อประมวลสรุปและรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์ " 19 มีนาคม 2567 910
พิธีมอบเงินสนับสนุน เงินบริจาค และรองเท้านักเรียนให้กับเครือข่าย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนมีส่วนร่วมจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 19 มีนาคม 2567 897
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 15 มีนาคม 2567 932
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2567 14 มีนาคม 2567 897
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูฯ 12 มีนาคม 2567 904
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีมวิจัยโภชนศาสตร์สุกรมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนจัดสัมมนาวิชาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหาแนวทางรอดต่อวิกฤตการณ์ของฟาร์มสุกร เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 11 มีนาคม 2567 905