Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

        วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดสันติการาม ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยจ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามให้การต้อนรับ และทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นวิทยากรให้กับคณะครูโรงเรียนภาคีเครือข่ายร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยตามแผนการขับเคลื่อนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 มีโรงเรียนภาคีเครือข่าย 5 โรงเรียนในเขต อ.ปากท่อ อ.จอมบึงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา ท้องถิ่น

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ