ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการปฐมนิเทศ โครงการ "UT2 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 01 กุมภาพันธ์ 2564 100
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone 28 มกราคม 2564 68
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 มกราคม 2564 107
คณะครุศาสตร์จัดการอภิปรายออนไลน์ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 มกราคม 2564 84
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โชว์นวัตกรรมผลงานของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา ตู้ล้างมืออัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 07 มกราคม 2564 237
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและขั้นตอนต่างๆของหลักสูตรสหกิจศึกษา” 19 ธันวาคม 2563 136
มรภ. หมู่บ้านจอมบึงประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 17 ธันวาคม 2563 157
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10 17 ธันวาคม 2563 94
คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตรวจเยี่ยมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 17 ธันวาคม 2563 95
กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2020 17 ธันวาคม 2563 76