ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การปฐมนิเทศและรายงานตัว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563 09 พฤศจิกายน 2563 67
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมอบรมเทคนิคช่างไฟฟ้าและการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 07 พฤศจิกายน 2563 104
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดออนไลน์ 07 พฤศจิกายน 2563 124
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ 07 พฤศจิกายน 2563 206
กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 07 พฤศจิกายน 2563 85
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCRU เสริมสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมทักษะอาชีพ สร้างสรรค์สู่การเป็นวิศวกรสังคม 06 พฤศจิกายน 2563 96
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "เกษตร MCRU บริการสู่ชุมชน" 02 พฤศจิกายน 2563 110
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน โรงเรียนบ้านจอมบึง 26 ตุลาคม 2563 97
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำและโรงเรียนอ่างหิน 26 ตุลาคม 2563 144
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ 15 ตุลาคม 2563 230