ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีรับโล่ รางวัลพระราชทาน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) 21 กันยายน 2563 63
โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 21 กันยายน 2563 122
ผู้นำนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ ในยุค New Normal 21 กันยายน 2563 54
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 กันยายน 2563 107
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและบุคลากร 03 กันยายน 2563 93
คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรี 01 กันยายน 2563 94
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 01 กันยายน 2563 49
โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 01 กันยายน 2563 55
ศูนย์มาราธอนศึกษาฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอนขั้นพื้นฐาน” 31 สิงหาคม 2563 103
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 25 สิงหาคม 2563 50