ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีแบ่งบันประสบการณ์การเขียนโครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิถุนายน 2563 155
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษารับเปิดเทอมในสถานการณ์ โควิด 19 15 มิถุนายน 2563 170
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจัดอบรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ GEเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15 มิถุนายน 2563 67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์" 04 มิถุนายน 2563 104
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรออนไลน์) 29 พฤษภาคม 2563 386
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28 พฤษภาคม 2563 120
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่นที่ 2 28 พฤษภาคม 2563 72
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 26 พฤษภาคม 2563 94
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 การันตีจบแล้วมีงานทำ 26 พฤษภาคม 2563 88
กองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี สาธารณสุขอำเภอจอมบึง และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ราชบุรี ร่วมเดินรณรงค์ ในอำเภอจอมบึง 22 พฤษภาคม 2563 149