Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ 24 กรกฎาคม 2563 894
การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 24 มิถุนายน 2563 894
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 มิถุนายน 2563 1005
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 มิถุนายน 2563 818
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02 มิถุนายน 2563 814
ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 พฤษภาคม 2563 1101
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 08 พฤษภาคม 2563 771