Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 มกราคม 2564 1294
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 ตุลาคม 2563 1403
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 26 สิงหาคม 2563 1215
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 17 สิงหาคม 2563 1398
ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ 24 กรกฎาคม 2563 1180
การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 24 มิถุนายน 2563 1178
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 มิถุนายน 2563 1272
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 มิถุนายน 2563 1097
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02 มิถุนายน 2563 1100
ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 พฤษภาคม 2563 1416