Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

                    ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตามมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น
                    เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1101/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับข้อ 6(3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ใบสมัคร

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ