Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘
                    คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัย