Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ธันวาคม 2565 2534
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07 ธันวาคม 2565 2965
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) 15 กันยายน 2565 3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 06 กันยายน 2565 3120
ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 05 กันยายน 2565 3015
ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) 18 สิงหาคม 2565 3119
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 20 มกราคม 2565 3976
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 13 มกราคม 2565 3900
ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 11 มกราคม 2565 4046
ประกาศแก้ไขประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 มกราคม 2565 3702