Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 ตุลาคม 2563 1286
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 26 สิงหาคม 2563 1103
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 17 สิงหาคม 2563 1290
ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ 24 กรกฎาคม 2563 1068
การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 24 มิถุนายน 2563 1062
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 มิถุนายน 2563 1167
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 มิถุนายน 2563 981
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02 มิถุนายน 2563 988
ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 พฤษภาคม 2563 1300
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 08 พฤษภาคม 2563 928