Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

                    เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้สิทธิลงคะแนนออกเสียงตั้งใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ในเวลาราชการ) ณ งานวินัยและนิติการ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ