Accessibility Tools

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

                    ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้กำหนดการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. นั้น
                    บัดนี้ได้สิ้นสุดการลงคะแนนแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังบัญชีการนับคะแนนแนบท้ายประกาศฉบับนี้


ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ