Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด

(ร่าง)
ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยาน การเรียนรู้มวยไทย จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 ซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ชุด จําวน ๑ โครงการ

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๐๙ - ๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ