Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ

(ร่าง)
ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      

                 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๘๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

  

  ที่มา : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ