Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยาน การเรียนรู้มวยไทย จํานวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวด ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                 ซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ชุด จํานวน โครงการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยายพาหนะ