Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอลจํานวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอลจํานวน ๑ งาน

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ