หลักสูตรที่เปิดสอน

 ระดับปริญญาตรี
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชา :

  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาจีน
  ดนตรีศึกษา
  สังคมศึกษา
  ศิลปศึกษา
  คณิตศาสตร์
  คอมพิวเตอร์ศึกษา
  ฟิสิกส์
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชีววิทยา 
  เทคโนโลยีการศึกษา
  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา 
  การศึกษาปฐมวัย
  การประถมศึกษา
  พลศึกษา
  มวยไทยศึกษา
  มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปกรรม
  วิทยาศาสตร์
     
  วิทยาศาสตรรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา :  เทคโนโลยีการผลิต
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
  เทคโนโลยีไฟฟ้า
  เทคโนโลยีก่อสร้าง
  เทคโนโลยีโยธา
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เคมี
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  สัตวศาสตร์
  สาธารณสุขชุมชน
  เกษตรศาสตร์
  ชีววิทยาประยุกต์
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชา :

  การพัฒนาชุมชน
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ภาษาจีน
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  นิเทศศาสตร์
  ศิลปะการดนตรี

     
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชา :


  การจัดการทั่วไป
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  การบัญชี
  การตลาด
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การบริหารธุรกิจ
     
  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
สาขาวิชา :   การบัญชี  
     
  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
สาขาวิชา :   นิติศาสตร์  
     
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชา :

  รัฐประศาสนศาสตร์
  การปกครองท้องถิ่น
 
     
  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
สาขาวิชา :   การแพทย์แผนไทย  
     
  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชา :   นิเทศศาสตร์  
     
 ระดับปริญญาโท
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชา :


  การบริหารการศึกษา
  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  หลักสูตรและการสอน 
 
     
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา :   มวยไทย  
     
 ระดับปริญญาเอก
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา :


  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รับรองหลักสูตร]
  การบริหารการศึกษา
  มวยไทย
 
     
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
สาขาวิชา :
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู