Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนฯ รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบที่ ๒

 

รายละเอียด
รายละเอียด
เอกสารประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง

 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา