Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

รายละเอียด
  เอกสารประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณครุศาสตร์ 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะวิทยาการจัดการ 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-งานทุนวัฒนธรรม 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-สำนักงานอธิการบดี 
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา